💢 آمریکا یا کره‌شمالی اتمی را بپذیرد یا منتظر پایانی رقت‌بار باشد


💢 به نظر می‌رسد که کاخ سفید هنوز هشدارهای ما(کره شمالی) را که بواسطه آزمایش بمب هیدروژنی اخیر مطرح شد، خیلی جدی نگرفته است


💢 تنها دو راه برای آمریکا وجود دارد یک راه، اعتراف به موضع استراتژیک کره شمالی به عنوان یک قدرت هسته ای است و دیگری مواجه شدن با پایانی تأسف بار از طریق ادامه تقابل با کره شمالی است.