امروز فضای مجازی به عنوان یک رسانه که بیشترین مخاطب را در سراسر دنیا دارد به یک میدان جنگ سخت تبدیل شده است. جنگ نرم و هجمه ی رسانه ایی که امروز بر علیه جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته و هدفی جز به تباهی کشیدن این کشور ندارد.بیشترین تمرکز آن هم بر جوانان است. بنابر این تصمیم گرفتیم پا به عرصه گذاریم و در این کارزار و میدان نبرد مانند یک رزمنده که هیچگاه خسته نمی شود و از آرمانهای خودش کوتاه نمی آید بجنگیم. هرچند توان ما کم است اما در حد توان فعالیت خواهیم کرد. نظرات و پیشنهاد های شما مخاطبان امید بخش ما خواهد بود.