🔸همیشه فکرم مشغول این بود که چرا آدم های جدید برایمان حکم نوبرانه را دارند!
🔺حس میکنیم اگر رابطه ی خاص برقرار نکنیم عقب میمانیم ...

🔸در برابر آدم های جدید مهربانیم، مودبیم، متمدنیم، شوخی میکنیم. 
🔺اما خانواده مان ما را یک آدم بد خلقِ نچسب میدانند! 
🔸همیشه برای تازه ها خودِ بهترمانیم 
در حالی که کهنه تر ها هوایمان را بیشتر دارند ...
🔺 با کهنه ها، تازه بمانیم ...
✅ تنها کانال رسمی استاد رائفی پور و موسسه مصاف