🔸اگر به من بگویند زیباترین واژه ای که یادگرفتی چیست؟


💠میگویم پذیرش است


🔺پذیرش یعنی:


🔹پذیرفتن شرایط با تمام سختیهاش


🔹پذیرفتن آدم ها با تمام نقص هاشون.


🔹پذیرفتن اینکه مشکلات هست و باید به مسیر ادامه داد.


🔹پذیرفتن اینکه گاهی من هم اشتباه میکنم.


🔹پذیرفتن اینکه من کامل نیستم.


🔹پذیرفتن اینکه هیچ کس مسئول زندگی من نیست.


🔹پذیرفتن اینکه انتظار از دیگران نداشتن.


🔹پذیرفتن این مسئله که بجای تغییر شرایط محیطی خیلی جا ها باید فکر و نگاه من اصلاح بشه


🔅داشتن پذیرش توی زندگی یعنی پایان دادن به تمام دعواها و اختلافها


✅  کانال رسمی استاد رائفی پور و جنبش مصاف