🔹 آیا می شود نام امام زمان را به نام خاص بگوییم؟

در این باره چهار مدل روایات به ما رسیده است:

۱- جایز نیست مطلقا.

 ۲- جایز نیست تا هنگام ظهور.

۳- جایز است در صورت نبودن خطر و تهدید.

۴- جایز است.


🔺 روایاتی داریم که در آن به صراحت، اشاره به نام خاص حضرت شده؛ بعنوان نمونه: امام صادق فرمودند «خلف صالح از فرزندانم، مهدی ست. نامش «محمد» و کنیه اش ابوالقاسم...»

📚 کشف الغمه ج۲؛ کمال الدین.


🗣 گاهی دانشمندان شیعه هم در کتب شان، نام حضرت را نقل کرده اند: افرادی چون شیخ مفید، سیدِ مرتضی، شیخ طوسی، شیخ صدوق، علامه حلی، محقق کرَکی، اِربِلی، علامه مجلسی، شهید اول، قاضی نعمان...


🔅 نتیجه اینکه :  تنها راه جمع بین روایات، این است که بگوییم در زمان غیبت کبری، اگر بُردن نام آن حضرت، موجب ضرر و زیان نگردد جایز است. به قول معروف (هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد)

📚منابع در درسنامه مهدویت، ج۱، ص۲۰۲-۲۱۵


#شناخت_امام_زمان ۳۳


✅ کانال پیام های مهدوی