🔍📘جریان شناسی📘🔎


چپ و راست در ایران(بخش دوم)


📝 از دهه هفتاد  تاکنون مفهوم چپ و راست در ایران به شکلی طنزگونه تغییر پیدا کرد!


📝 به طوری که گروه ، جبهه و احزابی که از آن ها با عنوان چپ یاد میشود با تفکری لیبرال(راست جهانی) و مبتنی با اقتصاد آزاد، بازار جهانی ، تکثر فرهنگی(پلورالیسم) فعالیت دارد


📝 و گروه، جبهه و احزابی که راست محسوب میشوند در نگاه کلی ۲ دسته هستند، دسته اول کاملا همسو با جریان چپ ایران هستند! بخصوص در اقتصاد! البته با تابلوی جناح راست!!  و دسته دوم مخالف جریان چپ ایران و مخالف راست جهانی هستند!!


از این جهت


📝 در ادامه بحث جریان شناسی و پس از توضیح کلی و اجمالی که در مورد جناح چپ و راست داده شد، در اینجا میخواهیم به بررسی احزاب و گروه های مختلف در ایران بخصوص در بعد از انقلاب اسلامی بپردازیم


📝 حزب جمهوری اسلامی، حزب مؤتلفه، سازمان مجاهدین خلق٬ سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، چریک های فدایی خلق، جنبش مسلمانان مبارز، گروه پیکار،  جامعه روحانیت مبارز، مجمع روحانیت مبارز، کارگزاران سازندگی، جبهه دوم خرداد، حزب مشارکت، 

آبادگران، رایحه خوش خدمت، اصلاح طلبان، اصولگرایان و... از جمله جریاناتی هستند که به آنها خواهیم پرداخت.


⏳ ادامه دارد...


✅کانال نجوا 

@najva_net


✅کانال رسمی استاد رائفی پور و موسسه مصاف