بنویسید اگر نام علی بر دل سنگ

سنگ را چاره به جز نرم شدن راهی نیست


از همان اول خلقت به خلایق گفتند

که به جز حیدر و آلش به جهان شاهی 

نیست 


عید سعید غدیر بر شما مبارک