"آینده"مکانی نیست که به آنجا می رویم،

جاییست که آن را به وجود می آوریم.

راه هایی که به "آینده" ختم میشوند یافتنی نیستند،

بلکه ساختنی اند و ساختن آن؛

هم سازنده را، و هم مقصد را دگرگون میکند...


کمی دیر اما....روز دانشجو مبارک