🔹اگر نیت یک ساله دارید، گندم بکارید.


🔹اگر نیت ده ساله دارید،درخت بکارید.


🔺اگر نیت صد ساله دارید، با یک دختر از  #ژن_خوب وصلت کنید.


✅ تنها کانال رسمی استاد رائفی پور و جنبش مصاف