⏱از وقتتان برای کار استفاده کنید، زیرا کار، بهای موفقیت است. 

⏱از وقتتان برای تفکر استفاده کنید زیرا تفکر، سرچشمه قدرت است.

⏱از وقتتان برای مطالعه استفاده کنید،زیرا مطالعه،منبع عقل و دانش است.

⏱از وقتتان برای دوستی استفاده کنید، زیرا دوستی، جاده ی خوشبختی است.

⏱از وقتتان برای عشق استفاده کنید، زیراعشق،لذت زندگی است.

⏱از وقتتان برای خنده استفاده کنید، زیرا خنده، موسیقی و آهنگ روح است.