قرآن علارغم همه توطئه هایی که در طول تاریخ شده تا مطرح نشود,

محفوظ مانده و مطرح شده و تمام کوشش ما باید این باشد که قرآن را در جامعه مطرح کنیم.

به شما که مرا به عنوان معلم خود قبول دارید(دانشجویان) عرض میکنم تمام تلاشمان باید این باشد هر کجا که هستیم هر جا که میتوانیم چند نفرمان جمع شویم, مسجدی داشته باشیم, حسینیه ای داشته باشیم, محفل مذهبی یا علمی یا اخلاقی داشته باشیم در هر شهری و دهی ودر هر محله ای, در هر اداره ای, در هر کارخانه ای که هستیم بکوشیم تا یک بنیاد قرآنی ایجاد کنیم و برای شروع در هر سطحی قابل قبول است.

بکوشیم که دومرتبه همه ی مسجد های ما, همه ی حسینیه های ما, همه ی محفل های دینی ما مسجد و محفل دینی قرآن باشد.

البته برای رسیدن به این هدف, همه چیز "حدیث " "روایت" "تاریخ" "سیره ی پیغمبر و ائمه" باید پیرامون قرآن باشد, زیرا  آن ها وسیله ی فهم درست قرآنند. قرآن, ما را از آنها بی نیاز نمی کند و برای فهم و راه یافتن درست به قرآن عترت بهترین راه درست رسیدن به قرآن است. ائمه ما بهترین و مطمئن ترین مفسرین قرآنی هستند و علی بهترین کسی است که ما به وسیله ی او میتوانیم قرآن را درست بخوانیم و بفهمیم. پس قلب باید قرآن باشد و نبض ما با تپش قرآن بزند.

و بدین گونه است که همه پراکندگی ها پیرامون قرآن, به وحدت خواهد آمد. و همه ی سؤتفاهم ها و بدبینی ها, با زبان قرآن و میانجی گری قرآن به تفاهم و وحدت بدل خواهد شد.

دکتر علی شریعتی(سخنرانی سوره روم)